لطفا ماژول های خود را در هر مرحله انتخاب کنید

یکی از مراکز تماس را انتخاب کرده و روی دکمه بعدی کلیک کنید

ماژول های تکمیلی

لطفا ماژول های تکمیلی خود را با انتخاب چندگانه انتخاب کنید و به مرحله بعد بروید

انتخاب گیتوی برای اتصال خطوط شهری

لطفا یکی از گیتوی ها را با توجه به تعداد خطوط خود انتخاب کنید و به مرحله بعد بروید

انتخاب تلفن آیپی

در این مرحله تلفن های مورد نیاز خود را انتخاب کرده و به مرحله بعد بروید .

پشتیبانی محصول

لطفا یکی از بسته های پشتیبانی را انتخاب کرده و به مرحله صدور فاکتور بروید .

فرم مشخصات

لطفا فیلد ها را با دقت پر کنید

تکمیل اطلاعات

در این بخش با پر کردن مشخصات خود یک نسخه از فاکتور با ماژول های انتخابی برای شما ایمیل خواهد شد

دی ان ان