برخی از خدمات سیستم تلفنی

خدمات ویپ

هوشمندانه تماس بگیرید

مرکز تماس هوشمند ویپی

یکپارچه سازی ویپ با سایر نرم افزارها

ویدئو کنفرانس

آموزشگاه ویپ

ره آوا

مدیریت مخاطبان

سامانه پِیاما

سامانه تعلیم یار

 

دی ان ان